ru +7 923 543-19-75
ru +7 923 543-19-75

С.К. Шойгунуӊ 65 харлаанынга шүлүк

ШОЙГУ МААДЫР
1.
Эрте шагныӊ тоолдарында
Эл-чуртун, эргим чонун
Эжелекчи маӊгыстардан
Эгидип ап, тутчуп келген
Эрниӊ эрези күчүтеннер
Эгүүр шагда уттундурбас.

Хунан-Кара, Кезер-Мерген
Хуулгаазын маадырлар –
Курбустунуӊ оолдары
Куяк хептиг дайынчылар
Бөдей өгге төрүттүнгеш,
Бөмбүрзекке алдаржааннар.

Хини безин демир болур,
Хирээ, эгээ дыынмас болур,
Карактарын чиге көрүп,
Кайгал, шоваа давып чыдар.
Каш-ла хонгаш аӊнап чоруур
Кайгамчыктыг күштүг болур.

Таӊды-Тыва төвү турган
Дагылгалыг Чадаанага
Шойгуларныӊ бүлезинге
Шой дег боткур, эрес, шоваа
Оол уруг немешкени
Онза улуг белек болган.

Ынчан улус оолчугаштыӊ
Ырак ужуп, талыярын
Кайын билген, дүжевээн-даа…
Кара баштыг кижи төлү
Каптагайны кайгадыптар
Кандыг кончуг сүрлүг болган?!

2.

Эрниӊ адын ылап адаан
Элдеп, солун тывызык дег:
Сергей дээрге дээди чаагай,
Сураглыг деп утка сиӊген.
Чечен йөрээл боттанган-дыр,
Черивистиӊ чоргааралы.

Оран-бойдус халавындан
Ондап-остаан кода-суурга
Ол-ла дораан дуза кадар
Онза байдал яамызын
Үндезилеп тургускаштыӊ
Үүле-херээн эгелеп каан.

Сергей Шойгу баштап алган
Шерии чуртка, даштыкыга
Ачы-дуза чедиргеннер,
Алдар-ады алгып барган.
Россияныӊ Маадыры бооп,
Улуг шаӊнал ооӊуу болду.

Удуртукчу чаяанындан
Улуг чурттуӊ камгалакчы
Сайыды бооп дешпип үндү.
Сагыжы бак дээрбечилерден
Сирияны хосташты-даа,
Сирлеш дивес соруу күштүг.

3.
Эзир түрлүг маадырлар
Эӊгивеге ынак болгаш,
Эргим Тыва чалымнарын
Эргип келир Маадырывыстыӊ
Эрес соруун тайгалары,
Эзимнери чүглеп бээрлер.

Аныяанда төөгү сурап,
Археологтар шавызы бооп,
Базырыктар шинчип чорааш,
База хөйнү билип алган.
Дайынчыныӊ хылыштарын
Даады чыып, кадагалаар.

Хая-даш дег көзүлзе-даа,
Хайыралыг кижи төлү
Шойгу Маадыр акывыстыӊ
Чогум хөӊнү уян ийин:
Гитарага ойнай бээрге,
Хилиӊ сеткил эриг ийин.

Алдан беш арт ашкан-даа бол,
Аныяксыг Маадырывыс –
Ам-даа бистиӊ Баганавыс
Чүс-чүс чылда төөгээ артар,
Шүлүк, ырга алгаттырар,
Шүүлдеге тиилеп чоруур!!!

Меӊги ООРЖАК, Туранныӊ №2 ортумак школазыныӊ башкызы