ru +7 923 543-19-75
ru +7 923 543-19-75

Славян бижиктиң — 863 чылы

Чыл санында майның 24-те славян чоннуг чурттарда Славян бижик болгаш культураның хүнүн байырлап турар — 863 чылдың бо хүнде Кирилл биле Мефодий алышкылар славян бижикти чогаадыпканын чарлапкан.
Хөөретпейн чугаалаар болза, бо болуушкун бүгү славян чоннарның салым-хуузунга улуг салдарны чедирген, чүге дээрге кирилл бижик делегейге тывылган бижиктер аразындан кончуг тускайлаң онзагай үжүк-бижик деп санаттынып турар, бо бижикти чүс-чүс чылдарның дургузунда он-он дылдар ажыглап турар.
Кирилл бижик бистиң чуртувустуң эрги-чаа салгалдарын литературлуг болгаш уран чүүлдүң эртине тураскаалдарының дузазы-биле харылзаштырып турар көвүрүг болурундан аңгыда, төрээн дылга, ёзулуг шын угаан-сарыылдың үнелиг чүүлдеринге ынакшылды тывылдырып, чуртувустуң эрткен төөгүзүнге чоргааралды күштелдирип турар.
Бо хүнде бис культуравыстың өөскүп үнген көвей-көвей акы-дуңмалышкы чоннарны дылынга болгаш ёзу-чаңчылдарынга хүндүткелдиг болурунче каттыштырып турар дөзүн бодап, дараазында келир салгалга ыдыктыг билиглерни дамчыдарын даңгыраглап турар бис.